ทีมที่มีประสิทธิภาพคืออะไร

ทีมที่มีประสิทธิภาพคืออะไร

ทีมที่มีประสิทธิภาพคือทีมที่ทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และสมัครสมานสามัคคีกัน สมาชิกทีมไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกัน หรือทำทุกงานที่เกี่ยวข้องกับโปรเจ็กต์ทั้งหมด แต่ทุกคนล้วนต้องมีส่วนร่วมอย่างเต็มความสามารถ

ประสิทธิภาพไม่ใช่แค่เรื่องผลิตภาพเท่านั้น เครื่องบ่งชี้อื่นๆ ของทีมที่มีประสิทธิภาพมีดังนี้

 • การสื่อสารที่ดีและปฏิสัมพันธ์เชิงบวก รวมถึงความเข้าใจร่วมกันในบทบาทและหน้าที่

 • ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและเอาชนะอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

 • การมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่คาดหวังหรือเหนือกว่าในด้านคุณภาพ ปริมาณ หรือความทันต่อเวลา

 • การตอบสนองหรือการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

 • การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มากขึ้นด้วยการผสมผสานระหว่างมุมมองใหม่และทักษะส่วนบุคคล

 • สมาชิกทีมได้รับทักษะและประสบการณ์เพิ่มเติมผ่านการทำงานร่วมกัน

การทำงานเป็นทีมที่ดีสามารถส่งผลดีต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานและความพึงพอใจในงานได้เป็นอย่างมาก ทั้งยังมีผลอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย ข้อมูลของ Forbes แสดงให้เห็นว่าพนักงานที่ได้รับโอกาสทำงานเป็นทีมจะจดจ่ออยู่กับงานได้นานกว่าเพื่อนร่วมงานที่ทำงานคนเดียวถึง 64% โดยพนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้นและรายงานอัตราความสำเร็จที่สูงขึ้น เห็นได้ชัดว่า 'รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เราตาย'

แก้งานยุ่งได้ไม่ยากด้วย Workplace

ไม่ว่าคุณจะต้องการแจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับการกลับสู่ที่ทำงาน หรือนำวิธีการทำงานแบบผสมผสานไปปรับใช้ Workplace ก็สามารถทำให้การทำงานเป็นเรื่องง่ายขึ้นได้

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทีมไม่มีประสิทธิภาพ

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทีมไม่มีประสิทธิภาพ

ในทางกลับกัน ทีมที่ขาดประสิทธิภาพก็อาจส่งผลเสียซึ่งก็อาจจะรุนแรงพอกัน การศึกษาหนึ่งพบว่า 86% ของผู้บริหารให้ความเห็นว่าการทำงานร่วมกันที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นสาเหตุหลักของความล้มเหลวทางธุรกิจ

ในทางสังคม การจัดการทีมที่ไม่ดีและการขาดประสิทธิภาพสามารถทำลายความสัมพันธ์ กีดกันการสื่อสาร และนำไปสู่การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายที่เป็นอันตรายได้ นอกจากนี้ยังอาจนำไปสู่ความรู้สึกโดดเดี่ยวและการขาดความสนับสนุนสำหรับพนักงานแต่ละคนด้วย

การมีส่วนร่วมของพนักงานที่ลดลงนี้สามารถส่งผลถึงการรักษาพนักงานและประสิทธิภาพการทำงานด้วยเช่นกัน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบเหล่านี้และช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างประสบความสำเร็จ การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญ

ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณสร้างทีม

ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณสร้างทีม

ข้อผิดพลาดสำคัญบางประการที่ต้องระวังเมื่อสร้างและจัดการทีม ได้แก่

 • ความคาดหวังที่เกินจริง ความคาดหวังเหล่านี้จะทำให้พนักงานรู้สึกหมดกำลังใจ หรือเหมือนไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จ

 • การเคร่งครัดกับบทบาทส่วนบุคคลมากเกินไป แม้ว่าทุกคนจะอยู่ในทีมด้วยเหตุผลของตัวเอง แต่จงพร้อมที่จะให้สมาชิกได้แสดงทักษะและประสบการณ์รูปแบบใหม่ๆ เมื่อเป็นไปได้

 • ความไม่ยืดหยุ่น การมีกระบวนการนั้นสำคัญ แต่การยึดติดกับแผนหรือกฎเกณฑ์มากเกินไปก็จะยับยั้งความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดใหม่ได้ง่ายๆ

 • ขาดความเป็นเจ้าของ เมื่อไม่มีใครรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของงานหรือความรับผิดชอบ ความรู้สึกอยากทุ่มเทและมีส่วนร่วมก็จะหายไป

 • ขาดความไว้วางใจ ความเชื่อใจกันและกันนั้นสำคัญต่อขวัญกำลังใจที่สูงและการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมอบพื้นที่ให้ผู้คนได้แสดงความสามารถของตนเอง

สุดยอดเคล็ดลับในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ

สุดยอดเคล็ดลับในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

คุณอาจต้องการรวมทีมและพาร์ทเนอร์เดิมที่เชื่อมือได้ไว้ด้วยกัน แต่ทีมจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ

เมื่อรวบรวมคนในทีม ให้เลือกสมาชิกทีมที่มีทักษะและความสามารถส่งเสริมกัน ซึ่งจะนำมุมมองและไอเดียที่หลากหลายมาให้ โดยองค์กรอาจดึงผู้คนจากภายนอกธุรกิจ หรือจากแผนกต่างๆ มาร่วมทีมด้วย

ทีมที่มีความสมดุลในด้านอายุ ชาติพันธุ์ ความอาวุโส และบุคลิกภาพของสมาชิกจะช่วยให้โปรเจ็กต์ได้รับประโยชน์จากมุมมองที่หลากหลาย และยังกระตุ้นความท้าทายต่อกระบวนการแบบเดิมอีกด้วย จากการวิจัยพบว่า ทีมที่มีความหลากหลายทางเพศจะตัดสินใจได้ดีขึ้น 73% เสมอ และทีมที่เปิดกว้างจะตัดสินใจได้ดีขึ้น 87% เสมอ

กำหนดเป้าหมายของคุณ

สรุปเป้าหมายของทีมโดยรวมให้ชัดเจน และระบุจุดมุ่งหมายที่ทำให้สมาชิกในทีมมารวมตัวกันเพื่อทำให้สำเร็จ

เมื่อตั้งทีมและสื่อสารเป้าหมายโดยรวมในเบื้องต้นแล้ว วิสัยทัศน์จะสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ที่เล็กลงและจัดการได้ ขั้นตอนเหล่านี้สามารถกำหนดโดยเทียบกับระยะเวลาดำเนินงาน กำหนดเวลา และความรับผิดชอบส่วนบุคคล ทำให้สามารถระบุและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านทรัพยากรอื่นๆ ได้

กำหนดบทบาท

จัดสรรงานและความรับผิดชอบส่วนบุคคล โดยทุกคนต้องทราบผลลัพธ์ที่คาดหวัง เมื่อรู้เป้าหมายที่ต้องทำให้สำเร็จและได้รับอิสระในการทำงาน ผู้คนก็จะมีส่วนร่วมมากขึ้น

ให้ชี้แจงว่าคุณต้องการความเห็นจากทีมมากน้อยเพียงใดในระหว่างดำเนินโครงการ โดยทุกคนต้องเข้าใจบทบาทของตนในกระบวนการตัดสินใจ รวมถึงขอบเขตของความอิสระที่มีด้วย

กำหนดเกณฑ์ชี้วัดของคุณ

ความสำเร็จของทีมของคุณมีหน้าตาเป็นอย่างไร ก่อนที่คุณจะเริ่มโปรเจ็กต์หนึ่ง ให้ตัดสินใจว่าคุณจะวัดผลความสำเร็จอย่างไร รวมถึงมีขั้นตอนตรวจสอบตลอดกระบวนการเพื่อให้สมาชิกทีมเห็นว่าโปรเจ็กต์นั้นมีความคืบหน้าอย่างไรและบรรลุเป้าหมายหรือไม่

สร้างช่องทางการสื่อสาร

กำหนดวิธีการสื่อสารของทีม ซึ่งรวมถึงการประชุมปกติ ไม่ว่าจะเป็นแบบออนไลน์ ต่อหน้า หรือทั้งสองแบบผสมกัน โดยกำหนดเวลาให้แต่ละคนได้แสดงความเห็นและมีส่วนร่วม

ทุกคนจะต้องสามารถเข้าถึงเครื่องมือและช่องทางการทำงานร่วมกันที่เหมาะสม และรู้วิธีใช้ช่องทางเหล่านั้นเพื่อรายงาน แชร์ความคืบหน้าและข้อมูล และเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ด้วย

กำหนดแนวทางการทำงาน

วัฒนธรรมและค่านิยมของทีมมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าวัฒนธรรมองค์กรด้านอื่นๆ และควรสะท้อนถึงค่านิยมและมาตรฐานเดียวกัน

ผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจะมีคุณสมบัติดังนี้

 • เห็นว่าไอเดียของทุกคนมีค่า

 • ตระหนักถึงสิ่งที่ไม่ได้พูด และมองเห็นผู้ที่อาจประสบปัญหาหรือรู้สึกว่าไม่สามารถมีส่วนร่วมได้

 • มองหาโอกาสในการไกล่เกลี่ยและแก้ไขข้อขัดแย้ง

 • กำกับทีมและทำให้สมาชิกโฟกัสที่เป้าหมายโดยรวม

 • ส่งเสริมความไว้วางใจระหว่างพนักงาน

 • ส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูล ความคืบหน้า และไอเดีย

 • มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้ทีมแก้ไขปัญหาร่วมกัน

เน้นความรับผิดชอบ

ทุกคนในทีมต้องรับผิดชอบงานของตน โดยมีผู้นำทีมแสดงพฤติกรรมที่คาดหวังเป็นแบบอย่าง ทุกคนต้องสบายใจกับบทบาทของตนเพื่อให้มีความรับผิดชอบต่องาน ซึ่งการเป็นแบบอย่างโดยปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาและการแสดงความรับผิดชอบจะส่งเสริมให้สมาชิกทีมทำแบบเดียวกัน

สร้างและขยายความสัมพันธ์ในทีม

การสร้างทีมมีความสำคัญ ไม่ใช่แค่ในช่วงเริ่มต้นทำงาน แต่ตลอดทั้งการทำงาน การเสริมสร้างความผูกพันจะเพิ่มความภักดีและความไว้วางใจ รวมทั้งลดความขัดแย้งลงได้

ให้อิสระแก่ทีมในการสร้างแรงกระตุ้นของตนเอง พร้อมกับมีแนวทางและโอกาสในการช่วยเหลือผู้ที่ทำงานร่วมกัน ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมเพื่อการสร้างทีมหรือโอกาสในการพบปะทางสังคม หรือเพียงหาเวลาว่างเว้นจากการทำงานเมื่อการพบปะทางธุรกิจสิ้นสุดลง

ปล่อยให้ยืดหยุ่นและทดลองได้

แง่มุมหนึ่งของการทำงานเป็นทีมที่ทรงพลังมากที่สุดคือความสร้างสรรค์ ซึ่งสมาชิกทุกคนได้รับการสนับสนุนให้เสนอแนวคิดใหม่ๆ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกล้อหรือวิพากษ์วิจารณ์ สิ่งนี้ทำให้มีโอกาสพบวิธีการทำงาน แนวคิด และการแก้ปัญหารูปแบบใหม่ๆ ได้

เซสชั่นการระดมความคิดก็ยังช่วยปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มขีดความสามารถของทีมด้วยเช่นกัน ให้รับฟังความเห็นของทีมและพร้อมที่จะกระตุ้นการอภิปราย โดยสื่อสารให้ชัดเจนว่าความเห็นต่างไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปหากรับมือได้เป็นอย่างดี

จัดการกับความขัดแย้ง

ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่แทบจะเลี่ยงไม่ได้ โดยมักจะเกิดขึ้นเมื่อโครงการดำเนินมาถึงจุดหนึ่ง ในฐานะผู้นำทีม สิ่งสำคัญคือต้องแสดงให้เห็นถึงวิธีจัดการความขัดแย้งโดยที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในทีม

องค์กรจะทำเช่นนี้ได้โดยการรับฟัง เปิดใจให้กว้าง ยืดหยุ่น และพร้อมที่จะประนีประนอม นอกจากนี้ การกำหนดแนวทางการบรรลุฉันทามติตั้งแต่เริ่มโครงการก็มีประโยชน์ โดยจะสามารถใช้เป็นแบบแผนในการแก้ไขข้อขัดแย้งภายหลังได้

ติดตามและให้คำติชม

หากกำหนดเป้าหมายและข้อจำกัดของโครงการ รวมถึงความรับผิดชอบของสมาชิกทีมไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น การติดตามความคืบหน้าในขณะที่คุณดำเนินโครงการจะทำได้ง่าย อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องติดต่อกับทีมเป็นประจำและถามความรู้สึกเกี่ยวกับความคืบหน้าและความสำเร็จ รวมถึงสิ่งที่คิดว่าเป็นข้อดีหรือข้อด้อยจนถึงตอนนี้

ด้วยวิธีนี้ ปัญหาต่างๆ จะได้รับการรายงานและแก้ไขได้เร็วยิ่งขึ้น สามารถปรับปรุงได้ และการมีส่วนร่วมของทุกคนก็จะมีความหมาย คำถามสำคัญอาจได้แก่ สมาชิกทีมรู้สึกว่าร่วมงานกันอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ประสิทธิภาพการทำงานส่วนใดที่อาจปรับปรุงได้ หรือมีใครที่ระบุปัญหาหรืออุปสรรคที่ไม่คาดคิดซึ่งจะต้องแก้ไขหรือไม่

ชมเชยและให้รางวัล

การสังเกต เห็นค่า และให้รางวัลสำหรับความคืบหน้าและความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอจะรักษาขวัญกำลังใจและกระตุ้นสปิริตของทีมได้ ซึ่งจะส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและความสนิทสนมกันของสมาชิก

อาศัยเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของทีมและยกย่องความพยายามของแต่ละคน การกล่าวขอบคุณ การมอบสิ่งจูงใจตามสัญญา การประกาศถึงการมีส่วนร่วม และการให้รางวัลแก่ทั้งทีมจะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความก้าวหน้าในเชิงบวกได้

อ่านต่อ:
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ

โพสต์ล่าสุด

ความร่วมมือในทีม | ใช้เวลาอ่าน 10 นาที

วิธีสร้างความร่วมมือในทีม

แนวทางการทำงานร่วมกันสามารถช่วยให้พนักงานของคุณทำงานอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น สร้างสรรค์กว่าเดิม และมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ นี่คือวิธีทำให้ความร่วมมือในทีมประสบความสำเร็จ

ความร่วมมือในทีม | ใช้เวลาอ่าน 3 นาที

การทำงานร่วมกันแบบหลายฝ่าย

ค้นพบเคล็ดลับที่จำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานร่วมกันแบบหลายฝ่าย รวมถึงประโยชน์ของมุมมองที่หลากหลายและวิธีเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานเป็นทีมในที่ทำงานของคุณ

ความร่วมมือในทีม | ใช้เวลาอ่าน 8 นาที

วิธีทำให้การทำงานร่วมกันแบบข้ามทีมมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้วิธีกระตุ้นการทำงานร่วมกันแบบข้ามทีม รวมถึงทำความเข้าใจหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดและข้อผิดพลาดเพื่อยกระดับการทำงานร่วมกันในทีมของคุณให้ดีขึ้น