การเป็นผู้นำด้านบุคคล: ผู้นำอ่อนโยนเกินไปได้หรือไม่

เมื่อพูดถึงการเป็นผู้นำด้านบุคคล ผู้คนให้ความหมายกับสิ่งนี้ว่าอย่างไร เหตุใดจึงเป็นสิ่งดี และมีมากเกินไปได้หรือไม่

ความเป็นผู้นำ | ใช้เวลาอ่าน 8 นาที
การเป็นผู้นำด้านบุคคลคืออะไร

การเป็นผู้นำด้านบุคคลคืออะไร

การเป็นผู้นำด้านบุคคล คือรูปแบบการเป็นผู้นำที่เน้นความสัมพันธ์และทักษะด้านผู้คน เช่น การเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวใจ และการสื่อสาร ผู้คนมักกล่าวถึงศาสตราจารย์ MS Rao ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการที่สุดเมื่อพูดถึงวลีนี้ เขาเป็นที่รู้จักในฐานะ 'บิดาแห่งการเป็นผู้นำด้านบุคคล’ ผู้ยืนกรานว่าการเป็นผู้นำด้านบุคคลเหมาะสมที่สุดต่อการนำเหล่าพนักงานผู้ใช้ความรู้ที่มีความมุ่งมั่นในที่ทำงานสมัยใหม่ซึ่งเน้นความรู้ความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ เขายังเชื่อมโยงคุณลักษณะ 11 ประการเข้ากับการเป็นผู้นำด้านบุคคล ซึ่งเรียกว่า '11 Cs' คุณลักษณะเหล่านี้รวมถึงอุปนิสัย (Character) เสน่ห์ (Charisma) จิตสำนึก (Conscience) การสื่อสาร (Communication) ความกล้าหาญ (Courage) ความเชื่อมั่น (Conviction) และความสม่ำเสมอ (Consistency)

การเป็นผู้นำด้านบุคคลมักจะตรงกันข้ามกับการเป็นผู้นำด้าน "การทำงาน" ซึ่งผู้คนมองว่าเข้มงวดกว่า มีความกดดัน และมุ่งเน้นที่ตัวงาน จึงมีความเป็นอัตตาธิปไตยสูงกว่า แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเป็นผู้นำไม่ได้มีแค่สองขั้วนี้เท่านั้น ผู้นำสามารถนำผู้คนได้หลายรูปแบบ ซึ่งมีทั้งแนวทางแบบเน้นการเปลี่ยนแปลง แบบเสรีนิยม แบบเน้นการร่วมมือ หรือแบบถืออำนาจใหญ่ (แต่อำนาจนิยม)

การเป็นผู้นำด้านบุคคลรวมเอาองค์ประกอบหลายอย่างของรูปแบบการเป็นผู้นำอื่นๆ เหล่านี้ไว้ด้วยกัน เช่น ผู้นำแบบเน้นการร่วมมือจะมุ่งเน้นการสื่อสารและให้พนักงานเข้าร่วมในการตัดสินใจ ส่วนผู้นำแบบผู้รับใช้จะใส่ใจในความต้องการของผู้อื่นเป็นหลัก

เรียนรู้วิธีเป็นผู้นำบริษัทที่เชื่อมต่อถึงกัน

ดาวน์โหลดอีบุ๊กของเราเพื่อเรียนรู้เหตุผลที่ซีอีโอรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับเป้าหมาย ความไว้วางใจ ความถูกต้อง และความซื่อสัตย์เหนือสิ่งอื่นใด

การเป็นผู้นำด้านบุคคลสำคัญอย่างไร

การเป็นผู้นำด้านบุคคลสำคัญอย่างไร

ความคาดหวังในการทำงานของพนักงานได้เปลี่ยนไปแล้ว ตอนนี้พนักงานต้องการทำงานเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย และหวังให้ผู้นำและองค์กรประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมและความละเอียดอ่อน ดังเช่น ในปัจจุบันที่ผู้คนต่างคาดหวังให้นายจ้างตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพจิตมากขึ้น และ 77% ของนายจ้างคิดว่าพนักงานต้องการแนวปฏิบัติที่ดีกว่าในด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก คุณสมบัติของมนุษย์อย่างเช่นความฉลาดทางอารมณ์จึงกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเป็นผู้นำยุคใหม่

รูปแบบการเป็นผู้นำที่อ่อนโยนกว่าซึ่งเน้นความเห็นอกเห็นใจและความสม่ำเสมอ ก็อาจแสดงประโยชน์ได้ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน จึงเหมาะอย่างมากสำหรับการสนับสนุนพนักงานในยามยากลำบาก อย่างการระบาดใหญ่ทั่วโลกของโควิดและวิกฤตค่าครองชีพ การเป็นผู้นำด้านบุคคลยังสัมพันธ์กับแนวทางแบบองค์รวมยิ่งกว่าในการผสานความชอบและบุคลิกของผู้คนเข้ากับงาน แทนที่จะแบ่งแยกชีวิตการทำงานและการพักผ่อนออกจากกันอย่างชัดเจน

เหตุผลทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะสนับสนุนแนวคิดที่ว่า ผู้นำด้านบุคคลควรเป็นรูปแบบของการเป็นผู้นำยุคใหม่ไปโดยปริยาย แต่แนวทางนี้ถูกต้องเสมอหรือไม่ หรือจะมีสถานการณ์ที่ทำให้ผู้นำรูปแบบนี้ส่งผลเสียแทน

ทักษะการเป็นผู้นำด้านบุคคลและด้านการทำงาน

ทักษะการเป็นผู้นำด้านบุคคลและด้านการทำงาน

ผู้นำในปัจจุบันต้องมีทักษะการเป็นผู้นำด้านบุคคลหลายประการ เพื่อมีส่วนร่วมและสร้างแรงจูงใจให้กับทีมของตน ตลอดจนขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า

 • ความหนักแน่น

  คนอาจเข้าใจผิดได้ง่ายๆ ว่าผู้นำด้านบุคคลนั้นอ่อนแอและไร้ประสิทธิภาพ และผู้นำที่ใช้รูปแบบนี้มักถูกเอาเปรียบ แต่กลับกันเลย เพราะว่าความหนักแน่นนั้นเป็นทักษะที่สำคัญของการเป็นผู้นำด้านบุคคล ผู้นำจำเป็นต้องทำสิ่งต่างๆ ให้เสร็จลุล่วงอยู่เสมอ แต่ผู้นำด้านบุคคลจะทำได้โดยการสื่อสารอย่างสุภาพโดยคำนึงถึงผู้อื่นด้วย แทนที่จะสั่งให้ผู้คนทำงาน

 • การสื่อสาร

  MS Rao กล่าวถึงหนึ่งใน 11Cs ของคุณลักษณะการเป็นผู้นำด้านบุคคลว่า การเป็นผู้สื่อสารที่ดีคือทักษะที่สำคัญของการเป็นผู้นำด้านบุคคล และการเชื่อมต่อผู้คนเข้าด้วยกันในยุคของการทำงานแบบไฮบริดและทีมที่กระจายตัวกันนี้ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง ส่วนในทางตรงข้าม การสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพก็จะทำให้บริษัทสูญเสียเงินมหาศาล จากข้อมูลของ Forbes พนักงานจำนวน 50% กล่าวว่าการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของตน และ 42% บอกว่าส่งผลต่อระดับความเครียด

 • การบ่มเพาะความสัมพันธ์

  การเป็นผู้นำด้านบุคคลเป็นเรื่องของการเน้นผู้คนเป็นหลักเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม ความสามารถในการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นจึงเป็นสิ่งจำเป็น ผู้นำต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความไว้วางใจ รวมถึงให้คำยกย่องและความมั่นใจ การทำความเข้าใจพนักงานมากยิ่งขึ้นจะช่วยให้ผู้นำสามารถระดมทีมที่มีประสิทธิภาพได้ และการเน้นสร้างความสัมพันธ์ก็ยังช่วยลดความขัดแย้งในที่ทำงานได้เช่นกัน

 • การรับฟัง

  การมีทักษะการฟังที่ดีเป็นกุญแจสำคัญในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ องค์กรที่ทำให้ผู้คนรู้สึกมีอิสระที่จะแสดงความคิดเห็น รวมทั้งทำตามคำติชมและคำแนะนำของพนักงาน จะได้รับประโยชน์จากมุมมองที่แตกต่างและแนวคิดใหม่ๆ นี่เป็นทักษะด้านบุคคลที่ผู้นำต้องฝึกฝน โดยจากการศึกษาหนึ่งพบว่าพนักงาน 63% รู้สึกว่าความเห็นของตนถูกนายจ้างหรือผู้จัดการเพิกเฉย และ 34% อยากจะเปลี่ยนทีมหรือลาออกจากงานไปเลยดีกว่าที่จะแจ้งข้อกังวลของตนให้ผู้บริหารทราบ

 • การแสดงความเห็นอกเห็นใจ

  การเห็นอกเห็นใจ หรือการแสดงออกว่าคุณเข้าใจถึงความต้องการ มุมมอง และอารมณ์ของผู้อื่น ไม่ใช่แค่วิธีสร้างสถานที่ทำงานที่คำนึงถึงผู้อื่นมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่และแรงจูงใจของพนักงานด้วย จากการศึกษาของ Catalyst พบว่า 61% ของคนที่มีผู้นำระดับอาวุโสที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นกล่าวว่าตนมักจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในที่ทำงาน เปรียบเทียบกับ 13% ของคนที่มีผู้นำที่เห็นใจผู้อื่นน้อยกว่า และผู้คนก็ชื่นชอบการเอาใจใส่ผู้อื่น โดย 88% ของพนักงานที่สำรวจโดย EY กล่าวว่าตนรู้สึกว่าผู้นำที่เห็นอกเห็นใจช่วยสร้างความภักดีในหมู่พนักงาน

 • การโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง

  ผู้นำด้านบุคคลต่างจากผู้นำแบบอัตตาธิปไตย เพราะไม่สามารถสั่งให้พนักงานทำตามที่พูดหรือนำวิธีคิดของตนไปใช้ได้เลยทันที ผู้นำจึงต้องพัฒนาทักษะในการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจ การตีกรอบประเด็นในแง่ของผลประโยชน์ การถามคำถามที่ถูกต้อง การให้ทางเลือก และการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ล้วนนำมาสู่การเจรจาและโน้มน้าวใจเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ

 • การส่งเสริม

  ผู้นำด้านบุคคลจะช่วยให้พนักงานประสบความสำเร็จอย่างสุดความสามารถ ซึ่งการไว้วางใจผู้คนมากพอที่จะมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้เป็นส่วนสำคัญของสิ่งนี้ เมื่อได้รับมอบหมายงานและการอนุญาตให้เป็นเจ้าของผลงาน ผู้คนจะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น ทักษะการเป็นผู้นำด้านบุคคลจึงมีความสำคัญ แต่ก็มีบางสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีงานที่กำหนดชัดเจนว่าต้องทำให้สำเร็จ ที่ทักษะการเป็นผู้นำด้านการทำงานจะเข้ามามีบทบาทอย่างมาก บ่อยครั้งที่ทักษะเหล่านี้ถือเป็นทักษะในการจัดการมากกว่า เช่น การจัดการโครงการ การนำเสนอ และการวางแผน เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนในใจ ผู้นำจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและจัดสรรงานเพื่อให้สามารถบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เคล็ดลับคือการหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างทักษะการเป็นผู้นำด้านการทำงานและด้านบุคคล และรู้ว่าควรใช้ทักษะเหล่านี้เมื่อใด

ผู้นำอ่อนโยนเกินไปได้หรือไม่

ผู้นำอ่อนโยนเกินไปได้หรือไม่

แน่นอนว่าการเป็นผู้นำที่เอาแต่สั่งการและควบคุม โดยที่ผู้นำกุมอำนาจอย่างไม่สั่นคลอนอยู่ห่างไกลผู้คนนั้นใช้ไม่ได้ผลอีกแล้วในที่ทำงานสมัยใหม่ส่วนใหญ่ แต่นักวิจารณ์บางคนก็เตือนถึงความเสี่ยงในการใช้รูปแบบการเป็นผู้นำด้านบุคคล

โดยอ้างเหตุผลหนึ่งว่า รูปแบบนี้ไม่เหมาะกับบุคลิกของทุกคน ผู้นำบางคนแสดงความรู้สึกและให้ความร่วมมือน้อยกว่าคนอื่นๆ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านี้จะเป็นผู้นำที่ไม่ดีเสมอไป เพราะผู้นำกลุ่มนี้อาจเพียงแค่มองว่าแนวทางอื่นๆ เช่น การเป็นผู้นำแบบถืออำนาจใหญ่หรือผู้นำเชิงกลยุทธ์นั้นเหมาะกับตนและองค์กรมากกว่าเท่านั้นเอง

ภัยต่อมาของการเป็นผู้นำด้านบุคคลคือการให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้ผู้นำไม่กล้าพูดถึงสิ่งที่สวนทางค่านิยมหลัก ตัดสินใจในเรื่องยากอย่างเด็ดขาด หรือยืนหยัดในแนวทางหนึ่งเพราะเกรงว่าจะไม่เป็นที่ชื่นชอบ การทำเช่นนี้อาจมีผลที่ตามมารุนแรง จนนำองค์กรไปสู่หนทางที่ผิดและกระทบต่อผลกำไรของบริษัทในท้ายที่สุด

"ภาวะคิดบวกเกินพอดี" ตามที่เรียกกันก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง การเป็นผู้นำด้านบุคคลมีจุดแข็งอย่างหนึ่งก็คือการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานได้ แต่หากผู้นำพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลา ผู้คนก็อาจเอาเยี่ยงอย่างแล้วเริ่มปกปิดและปฏิเสธปัญหา ผลลัพธ์ที่ตามมาอาจเป็นการที่ทุกคนแสร้งว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี ทั้งที่จริงแล้วกำลังเกิดปัญหาร้ายแรงอยู่

ประการสุดท้าย ภาวะผู้นำที่ไม่หนักแน่นมากพออาจเป็นสิ่งที่ไร้ประสิทธิภาพ เพราะผู้นำไม่ชัดเจนว่าต้องการให้ผู้คนทำอย่างไร ไม่แก้ไขข้อผิดพลาด และไม่ขจัดความขัดแย้งอย่างทันท่วงที

ข้อดีของการเป็นผู้นำด้านบุคคลในที่ทำงาน

ข้อดีของการเป็นผู้นำด้านบุคคลในที่ทำงาน

การใช้ทักษะการเป็นผู้นำด้านบุคคลในที่ทำงานมีข้อดีอย่างชัดเจน เนื่องจากสามารถสร้างวัฒนธรรมที่ผู้คนมีความเห็นอกเห็นใจ มีน้ำใจ และเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งช่วยเพิ่มความสามัคคีในทีมและส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ผู้นำที่รับฟังได้ดีจะสนับสนุนการแชร์ไอเดียใหม่ๆ ทำให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เมื่อพนักงานเห็นคุณค่าของทักษะด้านมนุษย์แล้ว การสรรหาบุคลากร การรักษาพนักงาน และการมีส่วนร่วมก็จะดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ความหนักแน่นนั้นเป็นกุญแจสำคัญ และความอ่อนโยนก็ไม่ควรหมายถึงความอ่อนแอ ไม่ว่าจะใช้รูปแบบใด ผู้นำทุกคนจะต้องผนึกวิสัยทัศน์ของตนเองไว้กับองค์กร และกำหนดทิศทางที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในท้ายที่สุด

อ่านต่อ
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ

โพสต์ล่าสุด

ความเป็นผู้นำ | ใช้เวลาอ่าน 11 นาที

ผู้นำคืออะไรและเหตุใดจึงมีความสำคัญ

ผู้นำคืออะไร ผู้นำเหมือนกับผู้จัดการหรือไม่ คุณสามารถเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำได้หรือไม่ เราจะพาคุณไปสำรวจปัจจัยต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดผู้นำและเหตุผลที่การเป็นผู้นำที่ดีนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจ

ความเป็นผู้นำ | ใช้เวลาอ่าน 4 นาที

10 บทเรียนที่ผู้นำได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

ประสบการณ์ที่ผู้คนพบเจอในชีวิตจริงสามารถกำหนดตัวตนและแนวทางการเป็นผู้นำของคนเหล่านั้นได้ เรามาดูตัวอย่างทั้ง 10 เรื่องต่อไปนี้กัน

Atish Banerjea - Workplace from Facebook

ความเป็นผู้นำ | ใช้เวลาอ่าน 4 นาที

บทสนทนากับ Atish Banerjea ซีไอโอของ Facebook

บทบาทของซีไอโอกำลังเปลี่ยนไป เพื่อที่จะทราบรายละเอียดนั้น เราจึงได้พูดคุยกับ Atish Banerjea ผู้เป็นซีไอโอของ Facebook เพื่อเรียนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่อย่างไร