Save the Children

Save the Children ใช้ Workplace แชร์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพไปทั่วองค์กรทั่วโลก เช่น บทเรียนการล้างมือที่ถูกต้องและบรรดาเกมที่สนุกสนานที่จะสร้างรอยยิ้มให้เด็กๆ

อุตสาหกรรม

การกุศล

ขนาดของบริษัท

1,000+ คน

ภูมิภาค

ทั่วโลก

สร้างบัญชี

อีเมลของคุณ