Microsoft SharePoint

META INC
SharePoint helps you share and manage content, knowledge, and applications to empower teamwork, quickly find information, and seamlessly collaborate across the organization.

การผสานการทำงานรวมถึง

  • พรีวิวที่ได้รับอนุญาต
    ดูตัวอย่างลิงก์และเอกสารที่เพิ่มในโพสต์อย่างปลอดภัย
  • โฟลเดอร์ที่ลิงก์
    เชื่อมโยงโฟลเดอร์กับกลุ่ม Workplace เพื่อซิงค์ไฟล์

การผสานการทำงานที่คล้ายกัน