ServiceNow Spoke

SERVICENOW
The ServiceNow Spoke App on the Workplace creates a two-way integration with your ServiceNow Instance. Now you can manage your Workplace users, groups from ServiceNow.

การผสานการทำงานรวมถึง

  • แชทบอท
    สามารถส่งการแจ้งเตือนด้วยข้อความแชท และอาจตอบกลับคำถามได้ด้วย
  • บอทกลุ่ม
    สามารถโพสต์เนื้อหาและการแจ้งเตือนไปยังกลุ่มได้โดยตรง

การผสานการทำงานที่คล้ายกัน