เราได้ทำการปรับปรุงบันทึกแนบท้ายเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลในยุโรปของเราเพื่อเปลี่ยนให้เป็นไปตามข้อสัญญามาตรฐานฉบับใหม่ โดยข้อกำหนดด้านล่างนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

บันทึกแนบท้ายเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลในยุโรปผ่าน Workplace


บันทึกแนบท้ายเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลในยุโรปผ่าน Workplace ฉบับนี้ (“บันทึกแนบท้ายเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูล”) รวมเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในข้อตกลง โดยจะมีผลบังคับใช้ในขอบเขตที่ Meta Platforms Ireland Ltd. ประมวลผลข้อมูลในยุโรปในฐานะผู้ประมวลผลของคุณภายใต้ข้อตกลงและถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยัง Meta Platforms, Inc. (เดิมชื่อ Facebook, Inc.)
 1. คุณรับทราบและยินยอมให้ Meta Platforms Ireland Ltd. ถ่ายโอนข้อมูลในยุโรปไปยัง Meta Platforms, Inc. และอาจถ่ายโอนข้อมูลในยุโรปต่อไปให้ผู้ประมวลผลช่วงรายอื่นๆ ของ Meta เพื่อให้บริการ Workplace from Meta ตามข้อตกลง
 2. Meta Platforms Ireland Ltd. จะถ่ายโอนข้อมูลในยุโรปไปยัง Meta Platforms, Inc. ตาม SCC สำหรับผู้ประมวลผลถึงผู้ประมวลผล แต่จะสงวนสิทธิ์ในการใช้วิธีการถ่ายโอนอื่นๆ ที่ GDPR และกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้อื่นๆ ในเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ให้การยอมรับ (เช่น การคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอ (Adequacy Decision)) การถ่ายโอนข้อมูลจาก Meta Platforms, Inc. ต่อไปให้ผู้ประมวลผลช่วงของ Meta ภายใต้ SCC สำหรับผู้ประมวลผลถึงผู้ประมวลผลจะเป็นไปตามขอบเขตอำนาจทั่วไปของบันทึกแนบท้ายเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล
 3. การสื่อสารทั้งหมดกับ Meta Platforms, Inc. หรือผู้ประมวลผลช่วงรายอื่นๆ ของ Meta อันเกี่ยวข้องกับ SCC สำหรับผู้ประมวลผลถึงผู้ประมวลผลจะมีการประสานงานและดำเนินการผ่าน Meta Platforms Ireland Ltd. ภายในขอบเขตที่สามารถทำได้ ทั้งนี้เพื่อเอื้อให้เกิดบริการที่มีประสิทธิภาพและราบรื่น
 4. บันทึกแนบท้ายเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลนี้ถือว่ามีความสำคัญเหนือกว่าข้อตกลงในกรณีที่เนื้อหาของทั้งสองมีความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกัน การเข้าถึงหรือใช้บริการของ Workplace ณ วันที่หรือหลังจากวันที่บันทึกแนบท้ายเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลฉบับนี้มีผลบังคับใช้ (หรือภายหลังวันที่การปรับปรุงแก้ไขใดๆ ในบันทึกแนบท้ายเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลฉบับนี้มีผลบังคับใช้ หากมี) จะถือเป็นการยินยอมที่จะผูกมัดกับบันทึกแนบท้ายเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลฉบับดังกล่าวตามที่ปรับปรุงแก้ไข
 5. ข้อสัญญาใดๆ ที่ทำร่วมกันไว้ระหว่างคุณและ Meta Platforms, Inc. ตามบันทึกแนบท้ายเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลฉบับที่มีผลบังคับใช้ก่อนวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 จะถือว่าสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป คุณยินยอมว่าข้อมูลในยุโรปใดๆ ที่ถ่ายโอนตามข้อสัญญาที่สิ้นสุดลงแล้วดังกล่าวจะไม่ถูกทำลายหรือส่งคืนเมื่อข้อสัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลง หากแต่จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แจกแจงไว้ในบันทึกแนบท้ายเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลฉบับนี้แทน
 6. ในบันทึกแนบท้ายเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลฉบับนี้
  1. “ข้อตกลง” หมายถึงข้อตกลงที่ทำร่วมกันระหว่างคุณและ Meta Platforms Ireland Ltd. โดย Meta Platforms Ireland Ltd. ให้บริการ Workplace ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว
  2. “ข้อสัญญา” หมายถึงข้อสัญญามาตรฐานสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ประมวลผลที่กำหนดในประเทศที่สาม ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคำตัดสินของคณะกรรมาธิการยุโรปที่ 2010/87/EC ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 (แต่ไม่รวมข้อสัญญาที่เป็นตัวอย่างประกอบเสริม)
  3. “EEA” หมายถึงเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area)
  4. “ข้อมูลในยุโรป” หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ Meta Platforms Ireland Ltd. ประมวลผลในฐานะผู้ประมวลผลของคุณตามข้อตกลง โดยอยู่ภายในขอบเขตที่ GDPR หรือกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลของเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์มีผลบังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลเช่นที่กล่าวไป
  5. “ผู้ประมวลผลช่วงของ Meta” หมายถึงผู้ประมวลผลช่วงที่ Meta Platforms, Inc. ว่าจ้างให้ประมวลผลข้อมูลในยุโรปภายใต้ SCC สำหรับผู้ประมวลผลถึงผู้ประมวลผล
  6. “SCC สำหรับผู้ประมวลผลถึงผู้ประมวลผล” มีความหมายตามที่บังคับใช้กับการถ่ายโอนที่กล่าวถึงดังนี้: (a) โมดูลที่ 3 (ผู้ประมวลผลถึงผู้ประมวล) ของข้อสัญญามาตรฐานสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สามตาม GDPR และได้รับการอนุมัติโดยคำตัดสินของคณะกรรมาธิการยุโรปที่ 2021/914 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 หรือ (b) ข้อสัญญามาตรฐาน (ผู้ประมวลผลถึงผู้ประมวลผล) อื่นๆ สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สามที่ได้รับการยอมรับภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ในสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ (ในกรณีใดกรณีหนึ่งโดยอาจมีข้อสัญญาเพิ่มเติมตามที่ Meta เลือก)
  7. เพื่อวัตถุประสงค์ของบันทึกแนบท้ายเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลฉบับนี้ คำศัพท์ใดๆ ที่เขียนโดยใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นำหน้าจะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่น การอ้างอิงถึงข้อตกลง รวมถึงบันทึกแนบท้ายเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล จะถือเป็นการอ้างอิงถึงฉบับที่มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราวและสอดคล้องกับข้อตกลงดังกล่าว