เราได้แก้ไขปรับปรุงบันทึกแนบท้ายเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลในยุโรปให้สะท้อนกรอบโครงสร้างความเป็นส่วนตัวของข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ข้อกำหนดด้านล่างนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 7 กันยายน 2566

บันทึกแนบท้ายเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลในยุโรปผ่าน Workplace


บันทึกแนบท้ายเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลในยุโรปผ่าน Workplace ฉบับนี้ (“บันทึกแนบท้ายเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูล”) รวมเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในข้อตกลง โดยจะมีผลบังคับใช้ในขอบเขตที่ Meta Platforms Ireland Ltd. ประมวลผลข้อมูลในยุโรปในฐานะผู้ประมวลผลของคุณภายใต้ข้อตกลงและถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยัง Meta Platforms, Inc. (เดิมชื่อ Facebook, Inc.)
 1. คุณรับทราบและยินยอมให้ Meta Platforms Ireland Ltd. ถ่ายโอนข้อมูลในยุโรปไปยัง Meta Platforms, Inc. และอาจถ่ายโอนข้อมูลในยุโรปต่อไปให้ผู้ประมวลผลช่วงรายอื่นๆ ของ Meta เพื่อให้บริการ Workplace from Meta ตามข้อตกลง
 2. เมื่อ Meta Platforms Ireland Ltd. ถ่ายโอนข้อมูลในยุโรปไปยัง Meta Platforms, Inc. ในฐานะผู้ประมวลผลช่วงของบริษัทหรือผู้ประมวลผลช่วงรายอื่นๆ ของ Meta นั้น Meta Platforms Ireland Ltd. จะใช้กลไกการถ่ายโอนที่ได้รับการยอมรับจาก GDPR และกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้อื่นๆ ในเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์
 3. การสื่อสารทั้งหมดกับ Meta Platforms, Inc. หรือผู้ประมวลผลช่วงรายอื่นๆ ของ Meta จะมีการประสานงานและดำเนินการผ่าน Meta Platforms Ireland Ltd. ภายในขอบเขตที่สามารถทำได้ ทั้งนี้เพื่อเอื้อให้เกิดบริการที่มีประสิทธิภาพและราบรื่น
 4. บันทึกแนบท้ายเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลนี้ถือว่ามีความสำคัญเหนือกว่าข้อตกลงในกรณีที่เนื้อหาของทั้งสองมีความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกัน การเข้าถึงหรือใช้บริการของ Workplace ณ วันที่หรือหลังจากวันที่บันทึกแนบท้ายเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลฉบับนี้มีผลบังคับใช้ (หรือภายหลังวันที่การปรับปรุงแก้ไขใดๆ ในบันทึกแนบท้ายเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลฉบับนี้มีผลบังคับใช้ หากมี) จะถือเป็นการยินยอมที่จะผูกมัดกับบันทึกแนบท้ายเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลฉบับดังกล่าวตามที่ปรับปรุงแก้ไข
 5. ในบันทึกแนบท้ายเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลฉบับนี้
  1. “ข้อตกลง” หมายถึงข้อตกลงที่ทำร่วมกันระหว่างคุณและ Meta Platforms Ireland Ltd. โดย Meta Platforms Ireland Ltd. ให้บริการ Workplace ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว
  2. “EEA” หมายถึงเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area)
  3. “ข้อมูลในยุโรป” หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ Meta Platforms Ireland Ltd. ประมวลผลในฐานะผู้ประมวลผลของคุณตามข้อตกลง โดยอยู่ภายในขอบเขตที่ GDPR หรือกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลของเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์มีผลบังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลเช่นที่กล่าวไป
  4. เพื่อวัตถุประสงค์ของบันทึกแนบท้ายเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลฉบับนี้ คำศัพท์ใดๆ ที่เขียนโดยใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นำหน้าจะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่น การอ้างอิงถึงข้อตกลง รวมถึงบันทึกแนบท้ายเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล จะถือเป็นการอ้างอิงถึงฉบับที่มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราวและสอดคล้องกับข้อตกลงดังกล่าว