ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Workplace สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมครั้งใหญ่ในองค์กรด้วย Workplace

วัฒนธรรมเกิดจากการดำเนินการทั้งหมดที่ทุกคนในองค์กรทำในแต่ละวัน และเมื่อการกระทำเหล่านั้นเกิดขึ้นบน Workplace เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จะสามารถเป็นไปได้ การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงด้านระบบ การเปลี่ยนแปลงโดยรวม

ทำไมต้องใช้ Workplace

Workplace สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นแนวคิดเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ Workplace สามารถขับเคลื่อนได้ผ่านทุกการปฏิสัมพันธ์ในวงจรชีวิตของพนักงาน เมื่อคุณรวมผลลัพธ์จากแต่ละการปฏิสัมพันธ์เหล่านี้เข้าด้วยกัน หรือที่เราเรียกกันบน Workplace ว่า 'สายงานบริการ' เราเชื่อว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมครั้งใหญ่ภายในองค์กร

นี่ไม่ใช่การเดินทางแบบเป็นเส้นตรง เช่นเดียวกัน ใช่ว่าเสาหลักทุกต้นจะต้องสัมพันธ์กับทุกธุรกิจเสมอไป

ธุรกิจที่มีการเติบโตสูงจะให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคลากรและการฝึกอบรมพนักงานใหม่มากกว่า ส่วนองค์กรที่มีฐานพนักงานที่ทำงานมานานเป็นจำนวนมากกว่าจะต้องพิจารณาถึงการเติบโตและการพัฒนาควบคู่ไปกับการชมเชยและการจัดการด้านประสิทธิภาพการทำงาน ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรม ดังนั้นสิ่งนี้จึงถูกใช้เป็นตัวแทนในศูนย์กลางของเส้นทางประสบการณ์การเป็นพนักงานด้วย ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างไม่ใช่ทั้งโปรแกรมหรือความคิดริเริ่ม หากแต่ฝังอยู่ในทุกองค์ประกอบของวงจรชีวิตที่มีคุณค่าของพนักงาน