ข้อตกลงในการเรียกเก็บเงิน

การคลิกจะถือเป็นการรับประกันและรับรองว่าคุณร่วมทำข้อตกลงในการเรียกเก็บเงินฉบับนี้ในนามของบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น รวมถึงรับประกันและรับรองว่าคุณมีอำนาจเต็มในการผูกมัดนิติบุคคลดังกล่าวกับข้อตกลงในการเรียกเก็บเงินฉบับนี้ ต่อจากนี้ การใช้คำว่า “คุณ” “ของคุณ” หรือ “ลูกค้า” จะหมายถึงนิติบุคคลดังกล่าว
หากคุณมีสถานประกอบการหลักของธุรกิจในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา ข้อตกลงในการเรียกเก็บเงินฉบับนี้จะถือเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ Meta Platforms, Inc. ในกรณีอื่นๆ ข้อตกลงในการเรียกเก็บเงินฉบับนี้จะถือเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ Meta Platforms Ireland Ltd. การใช้คำว่า “Meta”, “เรา”, “ทางเรา” หรือ “ของเรา” จะหมายถึง Meta Platforms, Inc. หรือ Meta Platforms Ireland Ltd. อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่ความเหมาะสม
ข้อตกลงในการเรียกเก็บเงินฉบับนี้เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่มีอยู่ซึ่งคุณได้ร่วมทำกับ Meta เพื่อใช้บริการ Workplace from Meta (“ข้อตกลง”) คำศัพท์ใดๆ ที่เขียนขึ้นโดยใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นำหน้าในข้อตกลงในการเรียกเก็บเงินฉบับนี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอื่นอย่างชัดเจน
ข้อกำหนดของข้อตกลงในการเรียกเก็บเงินฉบับนี้มีการรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงของคุณผ่านการอ้างอิง หากข้อกำหนดใดๆ ขัดแย้งกับข้อกำหนดในข้อตกลงปัจจุบันที่คุณได้ทำไว้ก่อนที่ข้อตกลงในการเรียกเก็บเงินฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดในข้อตกลงในการเรียกเก็บเงินฉบับนี้จะถือว่ามีอำนาจเหนือกว่า หากคุณยังไม่ได้ทำข้อตกลงใดๆ เพื่อใช้ Workplace ข้อกำหนดออนไลน์ของ Workplace ดังต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้กับการใช้งาน Workplace ของคุณ และถือว่ามีผลบังคับใช้ทันทีที่คุณได้เริ่มใช้บริการดังกล่าว
1. ค่าธรรมเนียม ข้อกำหนดทั้งหมดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม เงื่อนไขการชำระเงิน และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Workplace ของคุณจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดออนไลน์ของ Workplace เว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็นอื่น
2. ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
ก. อำนาจดำเนินการ เมื่อคุณระบุตราสารการชำระเงินให้กับเรา แสดงว่าคุณยืนยันว่าคุณได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสารการชำระเงินดังกล่าว เมื่อคุณทำธุรกรรมการชำระเงิน แสดงว่าคุณอนุญาตให้เรา (และผู้ประมวลผลการชำระเงินที่เรากำหนดไว้) เรียกเก็บเงินเต็มจำนวนกับตราสารการชำระเงินที่คุณกำหนดไว้สำหรับการทำธุรกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ คุณยังอนุญาตให้เราเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการทำธุรกรรมด้วย หากคุณมีสถานประกอบการหลักของธุรกิจอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา เราจะถือว่าคุณอนุญาตให้ Facebook Payments Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในรัฐฟลอริดา จัดเก็บข้อมูลตราสารการชำระเงินของคุณ หากต้องการดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook Payments Inc. โปรดไปที่ https://www.facebook.com/payments_terms/privacy หากคุณมีสถานประกอบการหลักของธุรกิจอยู่นอกสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา เราจะถือว่าคุณอนุญาตให้ Facebook Payments International Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือการชำระเงินของคุณ
ข. การอนุมัติวงเงิน หากคุณชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิต เราอาจขอการอนุมัติเงินจำนวนหนึ่งล่วงหน้าจากผู้ออกบัตรซึ่งอาจมีจำนวนสูงเท่ากับราคาเต็มของการซื้อของคุณ โดยเราจะเรียกเก็บเงินจากบัตรของคุณเมื่อคุณเริ่มดำเนินการชำระเงิน หรือหลังจากนั้นไม่นาน หากคุณยกเลิกธุรกรรมก่อนเสร็จสิ้นการดำเนินการ การอนุมัติล่วงหน้านี้อาจทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงวงเงินจำนวนนี้ได้เป็นการชั่วคราว
ค. การชำระเงินที่ไม่สำเร็จ หากธุรกรรมการชำระเงินของคุณก่อให้เกิดเงินเบิกเกินบัญชีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ จากธนาคารของคุณ คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
ง. สิทธิ์ของเราในการยกเลิก เราอาจยกเลิกธุรกรรมใดๆ หากเราเชื่อว่าธุรกรรมนั้นละเมิดข้อตกลงนี้หรือหากเราเชื่อว่าการดำเนินการเช่นที่กล่าวไปอาจป้องกันมิให้เกิดการสูญเสียทางการเงิน
จ. ข้อจำกัดในการชำระเงิน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการสูญเสียทางการเงินของคุณหรือของเรา เราอาจชะลอการชำระเงินในช่วงเวลาหนึ่ง หรือจำกัดตราสารการชำระเงินสำหรับธุรกรรม หรือจำกัดความสามารถของคุณในการซื้อ หรือระงับบัญชีของคุณ
ฉ. การแบ่งปันข้อมูล เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการสูญเสียทางการเงินของคุณหรือของเรา เราอาจติดต่อผู้ออกตราสารการชำระเงินของคุณ หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หรือบุคคลที่สามที่ได้รับผลกระทบ (รวมทั้งผู้ใช้รายอื่นๆ) และแบ่งปันรายละเอียดในการชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณ หากเราเชื่อว่าการดำเนินการเช่นที่กล่าวไปอาจเป็นการป้องกันมิให้เกิดการสูญเสียทางการเงินหรือการละเมิดทางกฎหมาย
ช. การรักษาความปลอดภัย คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชี Workplace ของคุณ และคุณเข้าใจว่าเราจะเก็บค่าบริการสำหรับคำสั่งซื้อใดๆ ที่ดำเนินการโดยหรือผ่านบัญชีของคุณ
ซ. การยกเลิก ระบบจะยกเลิกการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำเมื่อข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง หากมีการชำระเงินที่ค้างชำระทั้งหมดแบบเต็มจำนวนแล้ว
ญ. บัญชีที่ค้างชำระ หากวิธีการชำระเงินของคุณล้มเหลวหรือบัญชีของคุณมีจำนวนเงินที่เลยกำหนดชำระ เราอาจดำเนินการตามขั้นตอนในการเรียกเก็บจำนวนเงินที่ค้างชำระโดยใช้กลไกการเรียกเก็บเงินอื่นๆ โดยคุณยินยอมที่จะชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บดังกล่าว รวมทั้งค่าทนายความตามสมควร