Workplace for Good
เราให้องค์กรการกุศลที่ไม่แสวงผลกำไรที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์สามารถใช้งาน Workplace Advanced ได้ฟรี

วงจรชีวิตของบัญชี

ทำความเข้าใจขั้นตอนการเชิญให้สมาชิกในองค์กรเปิดใช้งานบัญชีของตน

เนื้อหา

ภาพรวม

เมื่อจัดเตรียมให้สิทธิ์การเข้าใช้งานบัญชี Workplace สำหรับสมาชิกในชุมชนเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องเชิญให้พวกเขาเปิดใช้งานบัญชีของตนเพื่อที่จะเริ่มใช้ Workplace คู่มือนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการเชิญผู้คนเพื่อให้เปิดใช้งานบัญชีของตน

คำนิยาม

  • สิทธิ์การเข้าใช้งาน: วิธีสร้างบัญชีผู้ใช้ภายในอินสแตนซ์ของ Workplace
    ให้อ่านเพิ่มเติมที่ส่วนการจัดการบัญชี
  • คำเชิญ: วิธีที่จะช่วยให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าใช้งานสามารถเปิดใช้งานบัญชีของตนได้
    อ่านเพิ่มเติมที่ส่วนเกี่ยวกับขั้นตอนการเชิญ
  • เปิดใช้งาน: ขั้นตอนที่ผู้ใช้ที่ได้รับคำเชิญเปิดใช้บัญชี Workplace ของตน
    อ่านเพิ่มเติมในส่วนเกี่ยวกับขั้นตอนการเปิดใช้งาน

ความต่างระหว่างการเชิญและการจัดเตรียมให้สิทธิ์การเข้าใช้งาน

เมื่อแยกสถานะต่างหากสำหรับสมาชิกที่ได้รับเชิญและไม่ได้รับเชิญ เราจะช่วยให้ผู้ดูแล Workplace สามารถให้สิทธิ์การเข้าใช้งานแก่สมาชิกได้ล่วงหน้า รวมถึงเชิญพวกเขาได้เมื่อพร้อมแล้ว ผู้ดูแล Workplace จะสามารถจัดตั้งชุมชนได้ด้วยการสร้างกลุ่มและเพิ่มสมาชิกไปยังกลุ่มดังกล่าว จากนั้นผู้ดูแลจะสามารถเชิญผู้คนให้มาเข้าร่วมได้ เมื่อทำเช่นนี้ ผู้ใช้จะเป็นสมาชิกของกลุ่มที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วในตอนที่ได้รับคำเชิญให้เข้าไปยังอินสแตนซ์ของ Workplace