Workplace for Good
เราให้องค์กรการกุศลที่ไม่แสวงผลกำไรที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์สามารถใช้งาน Workplace Core ได้ฟรี

การกำหนดค่า IT

สร้างความมั่นใจว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับ IT ทำงานได้อย่างราบรื่นสำหรับ Workplace

เนื้อหา

ภาพรวม

ภาพรวม

Workplace จะส่งอีเมลไปยังผู้ใช้อินสแตนซ์ของคุณ ยกตัวอย่างเช่น

  • คำเชิญเพื่อให้สมาชิกในองค์กรเปิดใช้งานบัญชีของตน
  • การแจ้งเตือนเมื่อมีการกล่าวถึงสมาชิกองค์กรในโพสต์หรือความคิดเห็น

การแจ้งเตือนทางอีเมลเป็นตัวกระตุ้นการมีส่วนร่วมกับ Workplace สิ่งที่สำคัญคือโครงสร้างอีเมลขององค์กรคุณจะต้องไม่บล็อกอีเมลซึ่ง Workplace เป็นผู้ส่ง

?
หากคุณไม่ได้รับอีเมลจาก Workplace ให้ตรวจดูว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมล หากยังคงพบประเด็นปัญหานี้ คุณควรติดต่อแผนก IT เนื่องจากฝ่าย IT น่าจะสามารถดำเนินการตรวจสอบการควบคุมที่ระบุไว้ในคู่มือนี้ได้

คู่มือนี้จะจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เมลซึ่งใช้สำหรับส่งอีเมลเอาไว้ เพื่อให้คุณสามารถรับประกันว่าจะสามารถนำส่งอีเมลเหล่านี้ได้

การรับประกันการนำส่งอีเมล

โดเมนอีเมล

โดเมนอีเมล

อีเมลทั้งหมดที่ Workplace เป็นผู้ส่งจะมีที่มาจากโดเมน fbworkmail.com

ผู้ดูแลอีเมลของคุณจะต้องเพิ่ม fbworkmail.com ให้เป็นผู้ส่งที่ปลอดภัยในโฮสต์ของอีเมล มิฉะนั้นผู้คนภายในองค์กรจะไม่สามารถรับอีเมลเปิดใช้งานบัญชี รวมถึงจะไม่สามารถเข้าร่วมอินสแตนซ์ Workplace ของคุณได้

เซิร์ฟเวอร์อีเมล

เซิร์ฟเวอร์อีเมล

ผู้ดูแลอีเมลของคุณจะต้องไวท์ลิสต์ที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ที่มาสำหรับอีเมลเหล่านี้ เพื่อรับประกันว่าองค์กรของคุณไม่ได้ปฏิเสธอีเมลจาก Workplace

66.220.144.128/25​(66.220.144.128​-66.220.144.254​)​ 66.220.155.128​/25​(66.220.155.128​-66.220.155.254​)​ 69.171.232.128​/25​(69.171.232.128​-69.171.232.254​)​ 69.63.178.128​/25​(69.63.178.128​-69.63.178.254​)​
69.63.184.0​/25​(69.63.184.0​-69.63.184.126​)
ตรวจสอบยืนยันที่มาของอีเมลและ DKIM

ตรวจสอบยืนยันที่มาของอีเมลและ DKIM

เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าอีเมลจาก fbworkmail.com มีที่มาจาก Facebook อย่างแท้จริง Workplace จึงใช้เทคโนโลยีมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีชื่อว่า DomainKeys Identified Mail (DKIM)

ผู้ดูแลอีเมลควรกำหนดค่าให้เมลของโฮสต์คุณตรวจสอบยืนยันรายการข้อมูล DKIM ของอีเมล Workplace ทั้งหมด เพื่อรับประกันว่าคุณจะไม่ได้รับอีเมลสวมรอย

ตรวจสอบตัวกรองสแปมของไคลเอ็นต์อีเมล

ตรวจสอบตัวกรองสแปมของไคลเอ็นต์อีเมล

แม้ว่าโฮสต์ของอีเมลคุณจะยอมรับอีเมลจาก Workplace แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ว่าไคลเอ็นต์อีเมลเช่น Microsoft Outlook จะทำเครื่องหมายอีเมลว่าเป็นสแปมหรือขยะ สำหรับกรณีดังกล่าว ผู้ใช้จะต้องตรวจดูโฟลเดอร์สแปมหรือขยะเพื่อหาอีเมลที่ว่านี้ หากเป็นไปได้ ผู้ดูแลอีเมลควรบังคับใช้กฎจากส่วนกลางเพื่อให้ไคลเอ็นต์อีเมลทั้งหมดเพิ่ม fbworkmail.com เป็นผู้ส่งที่ปลอดภัย

ร่วมมือกับผู้ดูแลอีเมลของคุณเพื่อเพิ่มโดเมน fbworkmail.com ไปยังรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยในไคลเอ็นต์อีเมลขององค์กรสำหรับพนักงานทั้งหมดทุกราย

กำหนดค่า Microsoft Outlook

การกำหนดค่า Microsoft Outlook Clutter และ Focused Inbox

หากต้องการจัดการไม่ให้อีเมล Workplace สูญหายใน Microsoft Outlook Clutter ให้ใช้ PowerShell Exchange Online Commandlet เพื่อสร้างกฎการเคลื่อนย้ายสองกฎดังนี้

> New-TransportRule -Name "Workplace Emails Bypass Focused Inbox" -SenderDomainIs "fbworkmail.com" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" -SetHeaderValue "true" -Comments "Workplace email will go into the Inbox or Focused Inbox and not the Clutter or Other folder in Exchange Online"

> New-TransportRule -Name "Workplace Emails Bypass Clutter" -SenderDomainIs "fbworkmail.com" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassClutter" -SetHeaderValue "true" -Comments "Workplace mail will go into the Inbox or Focused Inbox and not the Other view in Exchange Online"
กำหนดค่า Microsoft Exchange

การกำหนดค่า Microsoft Exchange

เมื่อใช้ Microsoft Exchange คุณจะสามารถไวท์ลิสต์โดเมนอีเมลของ Workplace โดยการใช้ Set-MailboxJunkEmailConfiguration cmdlet