Workplace for Good
เราให้องค์กรการกุศลที่ไม่แสวงผลกำไรที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์สามารถใช้งาน Workplace Core ได้ฟรี

การกำหนดค่า IT

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบ IT บน Workplace ทำงานได้อย่างราบรื่น

เนื้อหา

ภาพรวม

ภาพรวม

เรากำหนดให้บริษัทต่างๆ ต้องตรวจสอบยืนยันโดเมนอีเมลหรือเพิ่มโดเมนอีเมลลงในรายการที่อนุญาต เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำกับดูแล Workplace ได้ดีขึ้น โดยผู้ดูแลระบบของคุณจะสามารถเข้าถึงความสามารถในการจัดการผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นและฟีเจอร์ทางเทคนิคต่างๆ ที่หลากหลายกว่าเดิม

?
หากคุณประสบปัญหาในการตรวจสอบยืนยันหรือเพิ่มโดเมนอีเมลลงในรายการที่อนุญาต เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเจ้าหน้าที่แผนก IT ของคุณ ซึ่งอาจช่วยตรวจสอบยืนยันโดเมนให้คุณได้
การตรวจสอบยืนยันโดเมนกับการเพิ่มโดเมนลงในรายการที่อนุญาต

การตรวจสอบยืนยันโดเมนกับการเพิ่มโดเมนลงในรายการที่อนุญาต

?
เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบยืนยันโดเมนหากคุณสามารถทำได้ แทนการเพิ่มโดเมนดังกล่าวลงในรายการที่อนุญาตหรือไม่ดำเนินการใดๆ เลย

เราถือว่าการตรวจสอบยืนยันโดเมนเป็นหลักฐานว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมนดังกล่าวและจะต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและฟีเจอร์ต่างๆ ทั้งหมดที่จำเป็นในการจัดการผู้ใช้ทุกรายที่ใช้โดเมนอีเมลนั้น

การเพิ่มโดเมนลงในรายการที่อนุญาตถือเป็นหลักฐานว่าคุณมีความชอบธรรมในการใช้โดเมนนั้นๆ แต่เนื่องจากการเพิ่มโดเมนลงในรายการที่อนุญาตนั้นไม่ใช่หลักฐานยืนยันความเป็นเจ้าของ (เหมือนกรณีของการตรวจสอบยืนยันโดเมน) ดังนั้น ผู้ดูแลของคุณจึงมีสิทธิ์การเข้าถึงและควบคุมสิ่งต่างๆ ของผู้ใช้ทุกรายที่ใช้โดเมนอีเมลในรายการที่อนุญาตที่จำกัด

การเพิ่มโดเมนของคุณลงในรายการที่อนุญาตจะทำให้ผู้อื่นที่ใช้โดเมนอีเมลเดียวกันกับคุณสามารถสร้างบัญชี Workplace ที่ไม่เกี่ยวข้องกันได้ โดยหากคุณเลือกเพิ่มโดเมนลงในรายการที่อนุญาตแทนการตรวจสอบยืนยันโดเมน คุณจะไม่สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • บล็อกผู้อื่นที่ใช้โดเมนอีเมลเดียวกันกับคุณไม่ให้สร้างบัญชี Workplace ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
 • เปิดใช้งานการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว
 • แก้ไขข้อมูลระบุตัวบุคคลของผู้ใช้ที่ใช้โดเมนดังกล่าว
 • ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ที่ใช้โดเมนดังกล่าวก่อนการเปิดใช้งานโปรไฟล์

หากคุณเลือกเพิ่มโดเมนของคุณลงในรายการที่อนุญาต คุณจะยังสามารถยืนยันโดเมนนั้นได้ทุกเมื่อ

ตรวจสอบสถานะของโดเมน

ตรวจสอบสถานะของโดเมน

คุณสามารถตรวจสอบโดเมนที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันหรือเพิ่มลงในอินสแตนซ์ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลที่มีบทบาทเป็น "ผู้ดูแลระบบ" โดยเมื่อเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์การอนุญาตนี้แล้ว คุณจะสามารถดูโดเมนที่ได้รับและไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยันได้ด้วยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1
เลือก "การตั้งค่า" ใน "แผงควบคุมสำหรับผู้ดูแล"

2
คลิกที่แท็บ "โดเมนอีเมล" ตรวจสอบสถานะของโดเมน
 • สัญลักษณ์ ในส่วน "การตรวจสอบยืนยันและการเพิ่มโดเมนลงในรายการอนุญาตที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์" หมายความว่า โดเมนนั้นยังไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยันหรือเพิ่มลงในรายการที่อนุญาต ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ายังไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยันหรือไม่ผ่านการตรวจสอบยืนยัน
 • สัญลักษณ์ ในส่วน "โดเมนที่เพิ่มลงในรายการที่อนุญาตและโดเมนที่ได้รับการตรวจสอบยืนยัน" หมายความว่า โดเมนนั้นได้เพิ่มลงในรายการที่อนุญาตแล้ว และสัญลักษณ์ หมายความว่า โดเมนนั้นได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้ว
การตรวจสอบยืนยันโดเมน

การตรวจสอบยืนยันโดเมน

การตรวจสอบยืนยันเป็นการพิสูจน์ว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมนดังกล่าว และผู้คนที่ใช้โดเมนของคุณจะไม่สามารถสร้างบัญชี Workplace ที่ไม่เกี่ยวข้องกันและไม่เห็นคำแนะนำให้เข้าร่วม Workplace อื่นเมื่อสมัครใช้งานเป็นครั้งแรก

?
การเพิ่มโดเมน SMTP และนามแฝงทั้งหมดที่คุณใช้ในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญหากคุณเลือกที่จะตรวจสอบยืนยันโดเมน วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้พนักงานสร้าง/เข้าร่วมอินสแตนซ์อื่นได้ ในกรณีที่พนักงานรายนั้นสมัครใช้งานด้วยโดเมนอีเมล/นามแฝงอื่นที่คุณเป็นผู้ควบคุม

เมื่อโดเมนของคุณได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้ว ผู้ดูแลระบบของคุณก็จะสามารถจัดการโปรไฟล์ของผู้ใช้ที่ใช้โดเมนดังกล่าวได้มากขึ้น โดยจะได้รับความสามารถทางเทคนิคและการจัดการดูแลดังต่อไปนี้

 • สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลระบุตัวบุคคลโดยสมบูรณ์
 • ความสามารถในการแก้ไขข้อมูลระบุตัวบุคคล
 • การให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบอัตโนมัติโดยไม่มีข้อจำกัดผ่านผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตนหรือการผสานการทำงานกับ SCIM API
 • การกำหนดค่าการยืนยันตัวตนด้วยการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว
 • การสร้างลิงก์การเปิดใช้งาน
เพิ่มโดเมน

เพิ่มโดเมน

วิธีเพิ่มชื่อโดเมนองค์กรของคุณด้วย Workplace

1
เลือก "การตั้งค่า" ใน "แผงควบคุมสำหรับผู้ดูแล"

2
ไปยังแท็บ "โดเมนอีเมล"

3
พิมพ์ชื่อโดเมนของคุณในช่อง "กรอกชื่อโดเมน"

4
คลิก "เพิ่มโดเมน" จากนั้นหน้าจอ "ตรวจสอบยืนยันตัวตน" จะปรากฏขึ้น

หากคุณต้องการเพิ่มโดเมนมากกว่า 1 รายการ ให้คลิกที่แท็บ "โดเมนอีเมล" อีกครั้ง จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 ซ้ำ
?
หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่ามีผู้ใช้งานโดเมนของคุณแล้ว นั่นอาจหมายความว่าเราได้ตรวจสอบยืนยันโดเมนนี้ใน Workplace อื่นไปแล้ว หรือคุณกำลังพยายามที่จะเพิ่มโดเมนสาธารณะ หากคุณเชื่อว่ามีบางอย่างผิดพลาดและสามารถพิสูจน์ความเป็นเจ้าของโดเมนดังกล่าวได้ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเราเพื่อขอรับความช่วยเหลือ

คุณสามารถตรวจสอบยืนยันโดเมนได้โดยใช้หนึ่งในวิธีที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

ตรวจสอบยืนยันโดยใช้อีเมลสำหรับการจัดการดูแล

ตรวจสอบยืนยันโดยใช้อีเมลสำหรับการจัดการดูแล

คุณสามารถตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณโดยใช้บัญชีสำหรับการจัดการดูแลได้ เพียงเลือกอีเมลสำหรับการจัดการดูแลที่คุณต้องการใช้รับอีเมลยืนยัน ทั้งนี้ คุณจะต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงบัญชีอีเมลสำหรับการจัดการดูแล (เช่น admin@) บนโดเมนของคุณ

1
หากคุณต้องการตรวจสอบยืนยันทันทีหลังจากที่เพิ่มโดนเมนไป ให้คุณเลือก "ส่งอีเมล"
หากคุณต้องการตรวจสอบยืนยันในภายหลัง (ตัวอย่างเช่น หลังจากที่คุณเพิ่มโดเมนอื่นเสร็จ) ให้คุณเลือกแท็บ "โดเมนอีเมล" แล้วคลิก "ตรวจสอบยืนยัน" ที่อยู่ถัดจากโดนเมนที่คุณต้องการตรวจสอบยืนยัน จากนั้นคลิก "ส่งอีเมล"

2
เลือกปุ่มตัวเลือกสำหรับอีเมลของผู้ดูแล โดยจะต้องเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้ admin@, administrator@, postmaster@, webmaster@ และ hostmaster@

3
คลิก "ส่งอีเมล"

4
กรอกรหัสยืนยันที่ส่งไปยังอีเมลดังกล่าว จากนั้นคลิก "ตรวจสอบยืนยัน"
ตรวจสอบยืนยันโดยใช้รายการข้อมูล DNS TXT

ตรวจสอบยืนยันโดยใช้รายการข้อมูล DNS TXT

คุณสามารถตรวจสอบยืนยันโดเมนโดยใช้รายการข้อมูล DNS TXT ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลที่มีบทบาทเป็น "ผู้ดูแลระบบ" โดยเมื่อเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์การอนุญาตนี้แล้ว คุณจะสามารถตรวจสอบยืนยันโดเมนได้ด้วยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1
หากคุณต้องการตรวจสอบยืนยันทันทีหลักจากที่เพิ่มโดเมนไป ให้คุณเลือก "อัพเดตรายการข้อมูล DNS"
หากคุณต้องการตรวจสอบยืนยันในภายหลัง (ตัวอย่างเช่น หลังจากที่คุณเพิ่มโดเมนอื่นเสร็จ) ให้คุณเลือกแท็บ "โดเมนอีเมล" แล้วคลิก "ตรวจสอบยืนยัน" ที่อยู่ถัดจากโดเมนที่คุณต้องการตรวจสอบยืนยัน จากนั้นคลิก "อัพเดตรายการข้อมูล DNS"

2
ทำตามขั้นตอนเพื่ออัพเดตรายการข้อมูล DNS ของคุณโดยใช้สตริง TXT ที่ได้รับ โดยอาจต้องดูเอกสารประกอบจากโฮสต์ของโดเมนของคุณหรือติดต่อทีมสนับสนุนของโฮสต์เพื่อดำเนินการในขั้นตอนนี้ให้เสร็จสิ้น

3
คุณจะต้องรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ของคุณจะอัพเดตการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า DNS ดังกล่าว ซึ่งอาจใช้เวลานานถึง 72 ชั่วโมง

4
กลับมายังหน้าจอนี้แล้วคลิก "ตรวจสอบยืนยัน" เพื่อตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ได้อัพเดตการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วหรือยัง
ตรวจสอบยืนยันด้วยการอัพโหลดไฟล์ HTML

ตรวจสอบยืนยันด้วยการอัพโหลดไฟล์ HTML

คุณสามารถตรวจสอบยืนยันโดเมนด้วยการอัพโหลดไฟล์ HTML ได้ เพียงเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลที่มีบทบาทเป็น "ผู้ดูแลระบบ" โดยเมื่อเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์การอนุญาตนี้แล้ว คุณจะสามารถตรวจสอบยืนยันโดเมนได้ด้วยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1
หากคุณต้องการตรวจสอบยืนยันทันทีหลังจากที่เพิ่มโดเมนไป ให้คุณเลือก "อัพโหลดไฟล์ HTML"
หากคุณต้องการตรวจสอบยืนยันในภายหลัง (ตัวอย่างเช่น หลังจากที่คุณเพิ่มโดเมนอื่นเสร็จ) ให้คุณเลือกแท็บ "โดเมนอีเมล" แล้วคลิก "ตรวจสอบยืนยัน" ที่อยู่ถัดจากโดเมนที่คุณต้องการตรวจสอบยืนยัน จากนั้นคลิก "อัพโหลดไฟล์ HTML"

2
ดาวน์โหลดไฟล์การตรวจสอบยืนยัน HTML ที่ปรากฏในหน้าการตรวจสอบยืนยัน

3
อัพโหลดไฟล์การตรวจสอบยืนยัน HTML ไปยังไดเรกทอรีหลักของโดเมนที่คุณต้องการตรวจสอบยืนยัน

4
เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม "ตรวจสอบยืนยัน"
การเพิ่มโดเมนลงในรายการที่อนุญาต

การเพิ่มโดเมนลงในรายการที่อนุญาต

การเพิ่มลงในรายการที่อนุญาต เป็นแนวคิดในการแนบโดเมนสำหรับบริษัทที่ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันโดเมนนั้นๆ ได้แต่ยังคงต้องการใช้โดเมนดังกล่าวอยู่ ซึ่งแม้ว่าการเพิ่มลงในรายการที่อนุญาตจะมอบความสามารถทางเทคนิคและการจัดการดูแลได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกับในกรณีของการตรวจสอบยืนยันโดเมน แต่ก็ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • เข้าถึงข้อมูลระบุตัวบุคคลบางส่วนของผู้ใช้ที่ใช้โดเมนดังกล่าว
 • ให้สิทธิ์การเข้าถึงผู้ใช้โดยอัตโนมัติได้สูงสุด 2,000 รายต่อชั่วโมง และ 8,000 รายต่อวันผ่านผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตนหรือการผสานการทำงานกับ SCIM API
เพิ่มโดเมนอีเมลลงในรายการที่อนุญาตในอินสแตนซ์ของคุณ

เพิ่มโดเมนอีเมลลงในรายการที่อนุญาตในอินสแตนซ์ Workplace ของคุณ

คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบจึงจะสามารถเพิ่มโดเมนอีเมลลงในรายการที่อนุญาตบน Workplace ได้

?
โดเมนที่คุณสามารถเพิ่มลงในรายการที่อนุญาตจะต้องเป็นโดเมนที่ใช้ในอีเมลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของผู้ดูแลระบบ Workplace ที่ดำเนินการเพิ่มลงในรายการที่อนุญาตเท่านั้น
1
ไปที่ "แผงควบคุมสำหรับผู้ดูแล" แล้วค้นหาส่วน "การตั้งค่า"

2
ไปยังแท็บ "โดเมนอีเมล"

3
กรอกชื่อโดเมนในส่วน "เพิ่มโดเมนใหม่" จากนั้นคลิก "เพิ่มโดเมน"