บันทึกแนบท้ายเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล

 1. การประมวลผลข้อมูล ภายในขอบเขตที่ Meta ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายต่างๆ จะต้องปฏิบัติตาม MGPT ซึ่งมีการแก้ไขปรับปรุงตามส่วนที่ 2 (การแก้ไข MGPT) ด้านล่าง MGPT ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกแนบท้ายเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลนี้ และได้รับการรวมไว้ในที่นี้โดยเป็นเอกสารอ้างอิงอย่างชัดแจ้ง เพื่อความชัดเจน การแก้ไขปรับปรุงที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 (การแก้ไข MGPT) จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป แม้ว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไข MGPT ในอนาคตก็ตาม คำที่อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศที่ใช้ในบันทึกแนบท้ายการประมวลผลข้อมูลนี้ แต่ไม่ได้ระบุไว้ในส่วนอื่นในข้อตกลงนี้ จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ใน MGPT
 2. การแก้ไข MGPT MGPT ได้รับการแก้ไขตามที่ระบุไว้ด้านล่าง และให้ถือการแก้ไขต่อไปนี้เป็นสำคัญเหนือข้อความใดๆ ที่ขัดแย้งกันใน MGPT โดยไม่คำนึงถึงข้อความใดที่ขัดแย้งกับ MGPT ซึ่งเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลของ Meta ภายใต้ข้อตกลงนี้
  1. เอนทิตี Meta ที่คุณทำสัญญาด้วยภายใต้ข้อตกลงนี้จะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของคุณ
  2. ส่วนที่ 2.1.d ของข้อกำหนดทั่วไปจะถูกลบและแทนที่ด้วยเนื้อหาต่อไปนี้ทั้งหมด “บริษัทเข้าใจและตกลงว่าบริษัทอาจลบและดาวน์โหลดข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องได้ทุกเมื่อผ่านเครื่องมือที่มีให้ภายใน Workplace ภายในระยะเวลาที่กำหนด หลังจากนั้น Meta จะลบข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 9 ของข้อกำหนดที่ใช้บังคับ
 3. ข้อขัดแย้ง ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดของ MGPT และข้อตกลงนี้ ให้ยึดตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้เป็นหลัก (เว้นแต่ข้อกำหนดดังกล่าวจะขัดแย้งกับข้อกำหนดภายใต้กฎหมาย ซึ่งในกรณีนี้ ให้ยึดตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายดังกล่าวเป็นหลัก) โดยไม่คำนึงถึงส่วนที่ 1.3 (ข้อขัดแย้ง) ของข้อกำหนดทั่วไปใน MGPT
 4. คำอธิบายการประมวลผล สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ ในฐานะผู้ประมวลผลภายใต้ข้อตกลงนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องใดๆ ภายในข้อมูลของคุณ Meta ขอยืนยันว่าจะเป็นไปดังนี้
  1. ระยะเวลา ประเด็นหัวข้อ ลักษณะ และจุดประสงค์ของการประมวลผลต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้
  2. ประเภทของข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการประมวลผลต้องรวมประเภทที่ระบุไว้ในนิยามของ “ข้อมูลของคุณ” ด้วย
  3. หมวดหมู่ของเจ้าของข้อมูลจะรวมตัวแทน ผู้ใช้ และบุคคลอื่นๆ ที่ข้อมูลของคุณระบุหรือระบุได้ไว้ด้วย
  4. ข้อผูกมัดและสิทธิ์ของคุณในฐานะผู้ควบคุมซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องใดๆ ภายในข้อมูลของคุณจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้และ MGPT และ
  5. ความถี่ของการถ่ายโอนข้อมูลจะดำเนินการต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของข้อตกลง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงโดยชัดแจ้ง
 5. ผู้ประมวลผลรายย่อย คุณรับทราบและยอมรับว่า Meta ได้ทำสัญญากับผู้ประมวลผลรายย่อยของ Workplace ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลรายย่อยของข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไปตามข้อบังคับของ Workplace