ข้อกำหนดทางกฎหมาย

การควบคุมและประมวลผลข้อมูล

ลูกค้าของ Workplace ดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลและมอบหมายให้ Facebook เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลภายใต้ข้อตกลงของ Workplace