Harbor

REVEVOL
Harbor provides the governance, insights, and intelligence to ensure your company makes the most of its Workplace journey

การผสานการทำงานรวมถึง

  • แชทบอท
    สามารถส่งการแจ้งเตือนด้วยข้อความแชท และอาจตอบกลับคำถามได้ด้วย

การผสานการทำงานที่คล้ายกัน